Uw Privacy als cliënt gewaarborgd

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik als therapeut moet voldoen omdat ik uw gegevens vastleg in cliëntendossiers.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  2. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  1. Uw naam, adres en woonplaats
  2. uw geboortedatum
  3. De datum van de behandelingen
  4. Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
  5. De kosten van het consult

Zie voor volledige info: Autoriteit PersoonsgegevensLicentie

LVNG (Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen)
Registratienummer 10009000959

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
Registratienummer 308158R